Business

ČETVRTAK PANEL DISKUSIJA ”Energetsko siromaštvo – ključni problem u energetskoj tranziciji BiH”

Na panel diskusiji će se govoriti o problemu energetskog siromaštva, dosadašnjim aktivnostima koje su pokrenute sa ciljem da se smanji energetsko siromaštvo na području TK i mogućnostima povezivanja svih nivoa vlasti u rješavanju ovog problema. Skupu će prisustvovati gradonačelnici i načelnici sa područja TK, predstavnici nadležnih državnih i entitetskih ministarstava, Fonda za okoliš FBiH, Centara za socijalni rad, profesori UNTZ, domaće i strane organizacije, institucije i donatori.

 

Realizacijom projekta “EE faza III“, čiji je jedan segmant smanjenje energetskog siromaštva, planirano je da                     8 gradova/ općina iz TK, u saradnji sa svojim centrima za socijalni rad, projektnim timom i ekspertima, izrade svoje strategije/ planove za smanjenje energetskog siromaštva. Nakon usvajanja, pokrenut će se realizacija mjera, da bi se postiglo dugoročno i održivo rješavanje ovog problema.

 

Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok su izradili svoje Strategije/Akcione planove za smanjenje energetskog siromaštva. Gradska/Općinska vijeća lokalnih zajednica Gračanica, Kalesija i Doboj Istok su usvojila ove dokumente, dok je dokument za Tuzlu u završnoj fazi. Sada počinje period kada se kreće  sa realizacijom mjera iz strategija. U narednom periodu je planirano proširivanje saradnje sa nove 4 lokalne zajednice iz TK.

 

Energetsko siromaštvo je kompleksan problem, a njegovo rješavanje je ključno za bolji i dostojanstveniji život naših građana, kao i za pozitivan uticaj na klimatske promjene i uspješnu energetsku tranziciju BiH.

 

Mjesto održavanja: Konferencijska sala (II sprat) Dramar centar, Ulica branilaca BiH 11, Tuzla

Datum održavanja: 19.10.2023. (četvrtak)

Vrijeme održavanja: 11.00 – 14.00 sati

Na vrh