Politika

BOSS u povodu nezakonitih rješenja o utvrđivanju obveznika plaćanja komunalne naknade

Rješenja Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, kojima se fizičkim i pravnim licima utvrđuje obaveza plaćanja komunalne naknade su nezakonita, jer su protivna  članovima 2. i 3. a u vezi sa članom 6. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, upozorava vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Nezakonitost rješenja proizlazi iz zabrane nejednakog postupanja shodno odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, jer je u obrazloženju razloga donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 6/19), koje je sastavni dio Odluke, navedeno da se komunalna naknada naplaćuje iz baze podataka u kojoj su sadržani korisnici usluga JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla.  Time se vrši direktna zabranjena diskriminacija korisnika usluga JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla, koji se stavljaju  u nepovoljan položaj kršenjem ustavnog prava na zaštitu imovine, koju čine i novčana sredstva, što je protivno članu II 3. k) Ustava BiH i članu 1. Prvog protokola uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava.

Vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva gradonačelnika, odnosno Gradsku upravu, da se zbog zakonom zabranjene diskriminacije prema fizičkim i pravnim licima koji su dobili rješenja a nisu izvršili uplatu komunalne naknade – ne poduzimaju bilo kakve mjere prinudne naplate putem izvršenja, u suprotnom i gradonačelnik i druga odgovorna lica mogu biti procesuirana zbog nezakonitog postupanja, posebno što je u postupku ukidanje plaćanja komunalne naknade.

 

Na vrh