Aktuelno

Analiza pokazala prisustvo teških metala u rijeci Spreči, jezeru Modrac i ribi iz jezera Modrac

U okviru kampanje “Voda za sve!“, koju implementira Centar za ekologiju i energiju,a finansira Evropska unija, danas je održan okrugli sto u Tuzli na kojem je predstavljen dokument “Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i rijeci  Spreči“.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava, inspekcije, univerziteta, organizacija civilnog društva i građani. Na okruglom stolu prisutnima su prezentirani rezultati analize koja obuhvata fizičko-hemijsku analizu vode jezera Modrac i rijeke Spreče, analizu prisustva teških metala u vodi u jezeru Modac i rijeci Sprečikao i analizu mesa ribe iz jezera Modrac na sadržaj teških metala, analizu prisustva organskih polutanata i teških metala u tlu u donjem toku rijeke Spreče, te na koji način teški metali utiču na zdravlje ljudi i okoliš.

“Analiza je pokazala da se prema sadržaju suspendiranih tvari, rijeka Spreča klasificira u najlošiju kategoriju vodotoka (IV kategorija),dok analiza kvalitete vode jezera Modrac ukazuje na visoku koncentraciju ukupnog fosfora i ukupnog azota što ukazuje da se jezero Modrac nalazi u trofičnom stanju,autvrđen je i značajan unos suspendiranih tvari u jezero. U analiziranim uzorcima rijeke Spreče utvrđene su visoke koncentracije teških metala. Posebno je uočljiva ekstremno visoka koncentracija arsena, olova i kadmija.Utvrđeno je i da su olovo, nikl i kadmij prisutni u vodi jezera Modrac, što predstavlja ozbiljno zagađenje vode i može uzrokovati dugoročan negativan uticaj na ekosistem jezera.U analiziranom uzorku babuške (Carrasius gibelo) utvrđeno je bioakumuliranje olova i kadmija u visokim koncentracijama, zbog čega ovu vrstu ribe nije preporučljivo koristiti za ljudsku ishranu“ istaknuto je na okruglom stolu.

Kampanja “Voda za sve!“ se odnosi na industrijsko zagađenje voda, a u fokusu ima rijeku Spreču i jezero Modrac. Realizuje se u okviru projekta Eko BiH koji finansira Evropska unija u vrijednosti od 350.000 EUR, a sufinansira Općina Lukavac i Francuska ambasada u BiH.

Na vrh