Tema sedmice

Aktivnosti na poboljšanju strateškog dokumenta u borbi protiv nasilja u porodici

Javna rasprava o radnom tekstu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. godina u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona okupila je danas relevantne ustanove i organizacije socijalne zaštite, udruženja građana, predstavnike resornih ministarstava, Vlade TK i Skupštine TK.

Donošenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici predviđeno je Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Pošto su za potrebe izrade Strategije planirane rasprave u svim kantonima, današnja je organizovana u saradnji sa Gender Centrom Federacije BiH kao koordinatorom izrade strateškog dokumenta.

Prema riječima stručne savjetnice u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Suade Selimović „namjera je unaprijediti tekst strategije shodno potrebama korisnika sa specifičnostima TK i uvrstiti realne mjere koje je moguće realizirati a koje će rezultirati unaprjeđenjem položaja žena i djece u riziku od nasilja i žrtava nasilja“.

Prije pandemije na području TK bilježen je trend pada broja žrtava nasilja. Međutim, u vrijeme pandemije zabilježen je porast žrtava u 2020. godini za 24%. Prema evidencijama centara za socijalni rad sa područja TK evidentirano je 537 slučajeva gdje je bilo tema nasilje u porodici. Policijske uprave su izvršile prijave za 366 slučajeva gdje se inidicira nasilje a sudovi su izrekli 127 zaštitnih mjera, stoji u godišnjem izvještaju o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Stručni savjetnik u Gender centru Vlade FBiH Zlatan Hrnčić smatra da  dokument predstavlja kontinuitet strateškog i sveobuhvatnog djelovanja u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici dok Elvir Čamđić i Centra za socijalni rad Banovići, javnu raspravu vidi kao priliku za razmjenu iskustava koja će voditi ka boljim mjerama i smanjenju nasilja u prodici.

Ovom je prilikom je naglašeno da se od nadležnih institucija očekuje budnost i pravovremeno reagovanje a prema zakonskim propisima ali i Istanbulskoj konvenciji one imaju obavezu da obezbijede mjere prevencije i podrške žrtvama nasilja jer postoje sankcije, ne samo za počinitelje, nego i za nadležne institucije.

Vive žene su, prema riječima predsjednice UG Vive Žene Jasne Zečević, kao i svake godine bile uključene u izradu Strategije koju radi Federalna vlada ali da se pokazalo da uvijek postoje prepreke u provođenju od slučaja do slučaja i da je stalno potrebno raditi na poboljšanju.

„Mi pratimo sve što se radi jer smatramo da ova strategija treba nekako da poboljša sistem zaštite i svaki put kada se radi mi otkrivamo neke nove stvari i nove nedostatke u zakonskoj regulativi. Mislim da smo ovaj put uspjeli zajedno sa ostalim nevladinim organizacijama koje su bile uključene da obratimo pažnju na to da krajni korisnik, žrtva nasilja dobije što bržu efikasniju pomoć koja treba da se pruži u tom momentu“, kazala je ovom prilikom Zečević.

Na vrh