BiH

ADVOKAT MIRNES AJANOVIĆ: Razbijanje apsurda izricanja sudskih presuda odmah nakon suđenja

Advokat Mirnes Ajanović dostavio je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH inicijativu za izmjenu odredaba zakona o krivičnim postupcima u BiH, koje se odnose na apsurdnu obavezu sudija i sudskih vijeća da izriču i objavljuju presudu, uključući i visinu kazne – odmah nakon završenog glavnog pretresa, bez obzira na broj optuženih, kompleksnost predmeta, obimnost dokaza i završnih riječi tužilaštva i odbrane.

Članovima 286. ZKP BiH, 301. ZKP FBiH, 300. ZKP RS i 286. ZKP BD propisano je da nakon što je presuda izrečena, sud će je odmah objaviti, a da je rok za izradu pisanog otpravka presude nakon mjesec dana, koji mora biti identičan objavi bez obzira što sudija nakon iščitavanja svih dokaza i završnih riječi može zaključiti da je donesena pogrešna odluka.

Advokat Mirnes Ajanović predložio je VSTV BiH da iniciraju izmjenu svih krivičnih zakona u BiH na način da se izricanje i javna objava presude vrši nakon što se izradi pisani otpravak presude u roku od mjesec dana od završetka glavnog pretresa, te da se istovremeno uz izricanje i objavu presude stranama u krivičnom postupku dostavlja i pisani otpravak presude.

Pravna norma i apsurdna forma ne treba ubijati pravdu tjeranjem sudija (svakako pretrpanim predmetima) da presudu donose odmah nakon završetka glavnog pretresa, jer se time krše prava optuženih ali i oštećenih na pravičnu presudu zagarantovana članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom II Ustava BiH, a sve navedeno obrazloženo je u video prezentaciji Mirnesa Ajanovića u trajanju od 22 minute (https://youtu.be/oCuk07_Iyug) uključujući i pravno edukativni dio jer je navedena tema bitna za svakog građanina, a posebno za vozače.

 

13.11.2023.                                                                                             Advokat Mirnes Ajanović

Na vrh