Tuzlanski kanton

57. sjednica Skupštine TK u utorak 7.6.2022. godine

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 57. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

 1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u utorak, 7.6.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

 

Planirano je razmatranje 21 tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
 4. Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
 5. Nacrt Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
 6. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
 7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
 8. Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2021. godine
 9. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 10. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 11. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01-01-2021. do 31.12.2021. godine
 12. Razmatranje:
 13. Narativnog izvješća o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 14. Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2021. godinu
 15. Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu
 16. Izvještaj o radu i poslovanju JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 17. Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej istočne Bosne Tuzla za 2021. godinu
 18. Izvještaj o radu JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2021. godinu
 19. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
 20. Informacija o statusu projekta izgradnje auto ceste Tuzla – Brčko – Orašje, kao dijela auto ceste Sarajevo – Beograd sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-23-964/22 od 20.4.2022. godine
 21. Informacija o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
 22. Zaključak u vezi zahtjeva za autentično tumačenje članova 22. i 22a Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/06, 1/07, 5/08, 10/11, 7/17, 11/18, 8/20 i 10/21)
 23. Zaključak u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana stav (6) Zakona o visokom obrazovanju – prećišćeni tekst  („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21)

 

 

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 27.5.2022.godine


Komentari
Na vrh