BiH

18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Prisilno prosjačenje u BiH u porastu

Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječije pornografije i dječijih brakova. Trgovci ljudima eksploatišu domaće i strane žrtve u Bosni i Hercegovini, te eksploatišu žrtve iz Bosne i Hercegovine u drugim zemljama.

U 2020. godini, u BiH je evidentirano 70 žrtva trgovine ljudima, od kojih 35 djece, dok su od 57 evidentiranih žrtava u 2021. godini, njih 50 bili djevojčice i dječaci.

„Smatramo da problem prisilnog prosjačenja u BiH postoji jako dugo, a da su rastući brojevi identifikovane djece potencijalnih žrtava trgovine ljudima rezultat kontinuirane podrške sistemu i osnaživanja profesionalaca u ranom prepoznavanju, pravovremenom i adekvatnom intersektoralnom postupanju u pravcu zaštite potencijalne žrtve, pogotovo kad su u pitanju djeca.“ izjavila je Larisa Klepac, direktorica nevladine organizacije World Vision BiH.

World Vision BiH je u protekle dvije godine pružio podršku sistemu u osnivanju Mobilnih timova za identifikaciju potencijalnih žrtava širom BiH i uspostavljanju lokalnih i kantonalnih Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima dječjeg prosjačenja i drugih oblika zloupotrebe djece.

„Profesionalci sa kojima radimo na prevenciji i identifikaciji žrtava trgovine svjedoče boljoj koordinaciji nadležnih instucija na terenu i promjeni u pogledu na dječije prosjačenje, svjesni da su djeca koja prosjače na ulici najčešće žrtve trgovaca ljudima. “, izjavila je Dragana Bulić, menadžerica jednog od projekata kojim World Vision BiH doprinosi rješavanju problema trgovine ljudima.

Djelujući kroz dva komplementarna projekta, uz podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke agencije za međunarodni razvoj (GIZ) koji u BiH djeluje u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, World Vision BiH je sa partnerima na lokalnom nivou udruženjem Zemlja djece u BiH i Romskim informativnim centrom Kali Sara kreirao multisektorski pristup koji doprinosi rješavanju ovog nedovoljno vidljivog problema.

Izrada Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova zloupotrebe djece na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH i unapređenje multidisciplinarnih mobilnih timova za identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima na području Zapadnog Balkana važni su koraci koji doprinose sistemskom rješavanju problema trgovine ljudima. Samo tokom protekle godine, izrađeno je i stupilo na snagu 20 lokalnih i kantonalnih Protokola, dok je osnivanje i operacionalizacija 6 mobilnih identifikacijskih timova podržana u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Bihaću, Mostaru i Bijeljini.   U saradnji sa partnerima, World Vision BiH radi na jačanju identifikacije i otpornosti (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima,  osnaživanju predstavnika romskog nevladinog sektora i njihovo uključivanje u referalni mehanizam za suzbijanje trgovine ljudima, te generalnom podizanju svijesti šire javnosti o ovom fenomenu.

Na vrh