Radi se o 102.000 korisnika kojima će ova naknada biti isplaćena.

U uredbi koju će Vlada FBiH donijeti se precizira koje osobe ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć.

Tako se navodi da pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju korisnici lične i porodične invalidnine, mjesečnog novčanog dodatka po osnovu priznanja ili odlikova i novčane egzistencijalne naknade, koja se ostvaruju prema federalnim propisima i isplaćuju iz budžeta FBiH. Dodaju kako će se pomoć isplatiti i onim licima koja su imala priznat status korisnika prava i bila na isplati naknada iz oblasti boračko-invalidske zaštite za mjesec april 2023.

 

Također, uredbom se predviđa kako će Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata isplatiti pomoć najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe.