Grad Tuzla – Program podrške poduzetništvu

13.02.2020. 


Grad Tuzla i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade SAD u BiH, dana 13.02.2020. godine,objavili su Javni poziv zainteresovanim osobamaza prijavu na učešće u CEFE Programu poduzetničke podrške u gradu Tuzla.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i mentorska podrška kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu mogu se predati do 10. marta 2020. godine, ličnou Centru za pružanjeuslugagrađanima (Šaltersala) uglavnojzgradiGradskeuprave Tuzlailiputempoštenaadresu: Grad Tuzla- Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvoipoljoprivredu, Ul. ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, sanaznakom:  ‘PrijavanaJavnipoziv za učešće u CEFE Programupodrškepoduzetništvu. -Ne otvarati-.’

 

CEFE Program podrške preduzetništvu na teritorijigrada Tuzla, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Grada Tuzla i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Ambasade SAD u BiH i Grada Tuzla. Program je  otvoren za poslovne poduhvate koji kao rezultat podrazumijevaju formalno osnivanje privrednog subjekta. Na poziv se mogu prijaviti fizička lica sa mjestom prebivališta u gradu Tuzli.

Ciljne grupe koje imaju prednost pri apliciranju su mlade osobe (do 35 godina) i žene.

Očekivani broj učesnika u programu podrške u gradu Tuzla je 25.

CEFE Program podrške preduzetništvu dio je aktivnosti na uspostavi Mreže podrške preduzetništvu, neformalne koalicije institucija, organizacija i kompanija zaintersiranih za strateški pristup kreiranju poticajnog okruženja za pokretanje poslovnih poduhvata. Članice mreže promovišu aktivan odnos u podršci preduzetnicima, saradnju na razvoju novih poticajnih politika i unapređenje javne percepcije preduzetništva.

Učešće u CEFE Program podrške preduzetništvu u gradu Tuzlapodrazumijeva:

  1. Obuku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta,
  2. Mentorstvo u razvoju biznis plana za odabrani poduhvat,
  3. Podršku u prezentaciji poslovnog poduhvata stručnoj komisiji,
  4. Finansijsku podršku u pokretanju poslovnog poduhvata (za najbolje ocijenjene učesnike).

Puni tekst Javnog poziva, dodatne informacije o Programu iFormular za apliciranje moguće je preuzeti na web sajtovima Grada Tuzla (www.grad.tuzla.ba)  i Udruženja trenera CEFE u BiH (www.cefebih.org) kao i uCentru za pružanjeuslugagrađanima (Šaltersala)iUredu za poduzetnike, u glavnojzgradiGradskeuprave Tuzla.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!