BOSS u povodu nezakonitih rješenja o utvrđivanju obveznika plaćanja komunalne naknade

08.02.2020. 


Rješenja Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, kojima se fizičkim i pravnim licima utvrđuje obaveza plaćanja komunalne naknade su nezakonita, jer su protivna  članovima 2. i 3. a u vezi sa članom 6. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, upozorava vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Nezakonitost rješenja proizlazi iz zabrane nejednakog postupanja shodno odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, jer je u obrazloženju razloga donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 6/19), koje je sastavni dio Odluke, navedeno da se komunalna naknada naplaćuje iz baze podataka u kojoj su sadržani korisnici usluga JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla.  Time se vrši direktna zabranjena diskriminacija korisnika usluga JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla, koji se stavljaju  u nepovoljan položaj kršenjem ustavnog prava na zaštitu imovine, koju čine i novčana sredstva, što je protivno članu II 3. k) Ustava BiH i članu 1. Prvog protokola uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava.

Vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva gradonačelnika, odnosno Gradsku upravu, da se zbog zakonom zabranjene diskriminacije prema fizičkim i pravnim licima koji su dobili rješenja a nisu izvršili uplatu komunalne naknade – ne poduzimaju bilo kakve mjere prinudne naplate putem izvršenja, u suprotnom i gradonačelnik i druga odgovorna lica mogu biti procesuirana zbog nezakonitog postupanja, posebno što je u postupku ukidanje plaćanja komunalne naknade.

 BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!